หน้าแรก โครงการ การดำเนินงาน การจัดกิจกรรม Useful Link

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________
 
 

ยินดีต้อนรับ

โครงการรางวัลบัณณาสสมโภช (Princess Jubilee Award) เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่นโดยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีั เพื่อนำร่องการปฎิรูปการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา 

ประกาศ

- โรงเรียนที่ได้รับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช

- กำหนดการพิธีพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช

- ประกาศ โครงการอบรมกระบวนการวิจัยให้กับครูในโครงการรางวัลบัณณาสสมโภช การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3

- ข้อมูลการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

โครงการอบรมกระบวนการวิจัยสำหรับครู ครั้งที่ 2

1. รายละเอียดโครงการ
2. กำหนดการ: วันที่ 25-27 มิถุนายน 2553

โครงการอบรมกระบวนการวิจัยสำหรับครู ครั้งที่ 1

สาขาคณิตศาสตร: 1. หัวข้อโครงการ 2. รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
สาขาวิทยาศาสตร: รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ส่งหัวข้อโครงร่างโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ bannasasompoj@gmail.com

เอกสารประกอบการสัมมนา

1. การเขียนโครงร่างโครงงานวิทยาศาสตร์ - ศ.ดร. สุพจน์ หารหนองบัว
2. การเขียนโครงร่างโครงงานวิทยาศาสตร์ - ศ.ดร. อัญชลี ทัศนาขจร

ภาพถ่ายกิจกรรม

1. การสัมมนาผู้บริหารและครูผู้สอนจากโรงเรียนในโครงการฯ
2. โครงการอบรมกระบวนการวิจัยสำหรับครูจากโรงเรียนในโครงการฯ

 
 
ติดต่อ
โครงการรางวัลบัณณาสสมโภช ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330 โทร. 087-711-1444 โทรสาร 02-218-5053 email:
bannasasompoj@gmail.com